Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

ZAPYTANIE CENOWE - DT.523.14.2018.AW2

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Odbiorca ) zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbiórki zniszczonego pawilonu handlowego położonego na działce gminnej o nr ewid. 41/6 ( Obr. 0040 Obozisko ark. 31 ) przy zbiegu ulic Struga/Żwirki i Wigury w Radomiu

Zakres prac obejmować bedzie:

1. Wykonanie projektu w/w rozbiórki, który musi być wykonany przez uprawnione osoby oraz zgłoszony i zatwierdzony przez wymagane prawem stosowne organy i uwzględniać musi przepisy prawa Ochrony Środowiska w zakresie utylizacji odpadów.

2. Wystąpienie do Wydziału Architektury Urzędu miasta Radomia z wcześniej przygotowanymi oraz uzgodnionymi przez Wykonawcę stosownymi dokumentami - tj. koniecznymi mapami, projektem rozbiórki, obmiarem robót, pozwoleniami od pozostałych wymaganych prawem instytucji, niezbędnych dla wydania pozwolenia na przedmiotową rozbiórkę,

3. Wykonanie rozbiórki w/w pawilonu handlowego która obejmować musiałaby także:

 1. utylizację materiałów powstałych z rozbiórki oraz uporządkowanie i wyrównanie terenu po zakończeniu prac rozbiórki,
 2. dokonanie napraw wszelkiej infrastruktury na terenach właścicieli działek graniczących z działką ozn. nr 41/6 (Obr. 0040 OBOZISKO ark. 31) przy zbiegu ulic Struga/Żwirki i Wigury w Radomiu, o ile uszkodzenia te powstaną z tytułu prowadzenia przez Wykonawcę w/w prac.

Ilość stosownych dokumentów wygenerowanych z inicjatywy Wykonawcy w celu uruchomienia oraz realizacji przez Wykonawcę w/w rozbiórki przy ul. Struga/Żwirki i Wigury w Radomiu, na działce oznaczonej nr 41/6 (Obr. 0040 OBOZISKO ark. 31)

 • musi być zgodna i odpowiadać warunkom obowiązującego prawa,
 • zapewnić powinna Wykonawcy oraz Zamawiającemu terminowe wykonanie wszystkich zadań niezbędnych do zgodnego z obowiązującym prawem uruchomienia procesu rozbiórki oraz jej faktycznego i terminowego wykonania,
 • musi być w jednym egzemplarzu przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę po zakończeniu rozbiórki.

4. Do niniejszego zapytania cenowego, jako jego integralną część dołączamy załącznik nr 1 – tj. zdjęcia nr 1. i nr 2. sytuujące zniszczony pawilon handlowy przeznaczony do rozbiórki,

5. Określona wyżej rozbiórka, uprzątnięcie terenu po rozbiórce, wykonanie wszelkich napraw infrastruktury, budowli i budynków na terenach właścicieli innych działek graniczących z działką na której będą prowadzone w/w roboty rozbiórkowe, a także wszelkie inne nieprzewidziane prace związane z wykonaniem powyższego zadania muszą być wykonywane w ciągu 20 dni roboczych, licząc od daty następnego dnia w którym Odbiorca dostarczywybranemu Wykonawcy pisemne zlecenie na jego realizację.

6. W terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania zlecenia od Odbiorcy, wybrany do realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić formalnie, w sposób pisemny, przyjęcie tego zlecenia do realizacji na warunkach określonych niniejszym zapytaniem oraz zleceniem dostarczonym Wykonawcy przez Odbiorcę.

 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu prac objętych niniejszym zapytaniem cenowym, Zamawiający potrąci Wykonawcy karę umowną w wysokości 4% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia dnia ustalonego w/w zleceniem.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-09-26 13:03

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-09-26 13:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1129
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-31 12:21