Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU TRANSPORTU Z DNIA 29.12.2020r.

Główne obowiązki

 1. Organizacja prac, nadzór i kontrola jakości wykonywanych prac w zakresie obsługi transportowej poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki przy realizacji zadań, w tym nadzór nad:
  • utrzymaniem właściwej gotowości technicznej pojazdów i maszyn ;
  • organizacją i dokonywaniem napraw oraz obsługi technicznej środków transportu;
  • terminową realizacją przeglądów technicznych;
  • prawidłową eksploatacją i konserwacją pojazdów i maszyn;
 1. Organizacja prac, nadzór i kontrola prowadzonej dokumentacji , w tym kontrola rozliczania kart drogowych.
 2. Zakup paliwa i części zamiennych oraz rozliczanie faktur zakupu.
 3. Współpraca z Urzędem Miejskim w Radomiu oraz innymi jednostkami w zakresie spraw formalno-prawnych dotyczących realizowanych zadań.
 4. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych w zakresie funkcjonowania działu.
 6. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań GUS w zakresie kompetencji działu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-12-29 11:28

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-12-29 11:29

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU TRANSPORTU Z DNIA 01.12.2020r.

Główne obowiązki

 1. Organizacja prac, nadzór i kontrola jakości wykonywanych prac w zakresie obsługi transportowej poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki przy realizacji zadań, w tym nadzór nad:
  • utrzymaniem właściwej gotowości technicznej pojazdów i maszyn ;
  • organizacją i dokonywaniem napraw oraz obsługi technicznej środków transportu;
  • terminową realizacją przeglądów technicznych;
  • prawidłową eksploatacją i konserwacją pojazdów i maszyn;
 1. Organizacja prac, nadzór i kontrola prowadzonej dokumentacji , w tym kontrola rozliczania kart drogowych.
 2. Zakup paliwa i części zamiennych oraz rozliczanie faktur zakupu.
 3. Współpraca z Urzędem Miejskim w Radomiu oraz innymi jednostkami w zakresie spraw formalno-prawnych dotyczących realizowanych zadań.
 4. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych w zakresie funkcjonowania działu.
 6. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań GUS w zakresie kompetencji działu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-12-01 14:53
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-01 14:53

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-12-01
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-12-01 14:53

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO Z DNIA 01.10.2020r.

 • Organizacja prac, nadzór i kontrola jakości wykonywanych  prac  w zakresie utrzymania czystości i porządku na  wyznaczonych ulicach miasta Radomia, działkach gminnych Miejscach Pamięci Narodowej oraz wyznaczonych miejscach Organizacji Imprez Masowych,
 • Organizacja prac, nadzór i kontrola jakości wykonywanych  prac  w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz sprawności technicznej urządzeń na wyznaczonych placach zabaw , skate- parkach oraz boiskach gminy Miasta Radomia,
 • Organizacja prac, nadzór i kontrola jakości wykonywanych  prac  w zakresie montażu, demontażu oraz napraw Dekoracji Świątecznej Miasta Radomia,
 • Współpraca z Urzędem Miejskim w  Radomiu oraz innymi jednostkami w zakresie spraw  formalno-prawnych dotyczących robót i usług wykonywanych przez dział techniczny,
 • Ścisła współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego w Radomiu w realizacji państwowych, samorządowych i okolicznościowych imprez masowych,
 • Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy,
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowych w zakresie funkcjonowania działu.

  Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-10-01
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-10-01 13:56
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 13:56

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE TECHNICZNYM Z DNIA 13.08.2020r .

Główne obowiązki

 • kontrola stanu ilościowego i technicznego urządzeń i wyposażenia parków , skwerów ulic,  placów zabaw, boisk, skate-parków oraz siłowni zewnętrznych obsługiwanych przez ZUK ze sporządzeniem stosownych wniosków z tych czynności tj.
  • prowadzenie comiesięcznej dokumentacji przebiegu prac i dokonywanych napraw realizowanych przez służby ZUK na placach zabaw, boiskach, skate-parkach, siłowniach zewnętrznych oraz ich elektroniczne archiwizowanie;
  • wykonanie stosownych dokumentacji i sprawozdań dla wojewódzkich i państwowych organów ustawowo nadzorujących place zabaw, boiska, skate-parki i siłownie zewnętrzne;
  • udział w przeglądach odbiorczych i gwarancyjnych urządzeń wyposażenia placów zabaw,siłowni zewnętrznych i wyposażenia parków , skwerów oraz ulic przekazanych do obsługi przez ZUK;
  • wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z czynności opisanych w w/w punkcie a) i c) oraz jej elektroniczne archiwizowanie;
  • bieżące pisemne przekazywanie oraz informowanie Mistrzów Sekcji Technicznej ZUK
   o zauważonych usterkach i dewastacjach urządzeń wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków , siłowni zewnętrznych, parków i skwerów nadzorowanych przez ZUK;
  • prowadzenie elektronicznego wykazu urządzeń i wyposażenia placów zabaw, boisk, skate-parków, siłowni zewnętrznych oraz wyposażenia małej architektury zamontowanych
   w parkach i ulicach obsługiwanych przez służby ZUK;
 • Nadzór nad realizacją przepisów prawa budowlanego odnoszących się do terminowego wykonywania obowiązków Zarządcy (ZUK) w zakresie ksiąg obiektów budowlanych powierzonych ZUK w administrowanie lub zarządzanie przez Prezydenta Miasta Radomiu.
 • Elektroniczne prowadzenie rejestru materiałów, usług i robót zakupionych przez Dział Techniczny ZUK w roku obrachunkowym  z ich podziałem na zadania, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 • Merytoryczne i finansowe rozliczanie oraz opisywanie faktur dotyczących zakupów materiałów, usług oraz robót realizowanych przez Dział Techniczny, z ich podziałem na zadania, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.
 • Bezpośrednia oraz telefoniczna obsługa petentów w zakresie udzielania informacji
  z zakresu kompetencji przekazanych do realizacji przez Dział Techniczny ZUK.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-08-13 15:00

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE ZIELENI I KONSERWACJI Z DNIA 13.08.2020r .

Główne obowiązki

 • Sporządzanie kart czasu pracy poprzez:
  • nanoszenie czasu pracy przepracowanego w wymiarze godzin zwykłych;
  • nanoszenie czasu pracy przepracowanego w godzinach nadliczbowych;
  • sporządzanie dokumentów cząstkowych uwzględniających podział na zlecenia w Dziale Zieleni i Konserwacji i jego Sekcjach.
 • Uzyskiwanie od Kierownika Działu Zieleni i Konserwacji oraz Mistrzów Sekcji Obsługi Parków i Sekcji Zieleni Miejskiej, informacji stanowiących podstawę do sporządzania dokumentów BZ dla pracowników Działu Zieleni i Konserwacji.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań pod względem formalnym i rzeczowym oraz dbałość o zgodność czasu pracy pracowników Sekcji Obsługi Parków oraz Sekcji Zieleni Miejskiej, w dokumentach BZ, z raportami dziennymi sporządzanymi przez Mistrzów tych Sekcji.
 • Sporządzanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów oraz ich pielęgnację z terenów objętych obsługą Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.
 • Sporządzanie wniosków do przeprowadzenia procedury zakupu  materiału roślinnego – kwiaty, drzewa, krzewy.
 • Sporządzanie harmonogramu nasadzeń planowanych i zrealizowanych.
 • Sporządzanie i redagowanie innych dokumentów, zleconych przez przełożonych i ich ręczne lub komputerowe przepisywanie.
 • Kosztorysowanie zadań, zakupów  zleconych przez Kierownika Działu Zieleni i Konserwacji lub Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-08-13 15:00

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE KADR, PŁAC I SZKOLEŃ Z DNIA 13.08.2020r.

Główne obowiązki

 • Prowadzenie obsługi kadrowej, w tym min:
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy w systemie elektronicznym oraz kontrola zapisów.
 • Prowadzenie spraw kadrowych związanych z wynagrodzeniami, w tym min:
 • przygotowanie dokumentacji do naliczania płac;
 • ustalanie i przygotowywanie dokumentacji  do naliczania  dodatków stażowych , odpraw, nagród jubileuszowych , itp
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych
 • Sporządzanie miesięcznych meldunków o stanie zatrudnienia.
 • Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.
 • Prowadzenie rejestrów kategorii czynności.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-08-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-08-13 15:00

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 08.06.2020r.

 • Organizacja prac i nadzór nad gospodarowaniem środkami trwałymi oraz rzeczowymi składnikami majątku,
 • Nadzór i właściwa gospodarność nad przychodami osiąganymi z tytułu najmu dzierżawy pomieszczeńi miejsc  reklamowych znajdujących się na terenie nieruchomości administrowanych przez zakład,
 • Kontrola właściwego wykorzystania i eksploatacji budynków i lokali użytkowych  znajdujących się w zasobach zakładu
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych znajdujących się na nadzorowanych nieruchomościach,
 • Nadzór nad wykonywanymi czynnościami oraz organizacja prac w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z  zasadami  i trybami określonymi
  w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i aktach wewnętrznych,
 • Opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych w powiązaniu z planem finansowym  jednostki,
 • Nadzór nad publikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznych Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych i funkcjonowania jednostki,
 • Organizacja prac i nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego,
 • Nadzór i administrowanie stroną internetową Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu,
 • Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy,

  Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-06-19
 • opublikował: Marcin Gutkowski
  data publikacji: 2020-06-19 10:30
 • zmodyfikował: Marcin Gutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 10:54

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-06-08 13:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5402
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-22 11:11:07