Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W RADOMIU


ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.


Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem" określa strukturę wewnętrzną Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych.

§2.


Użyte w niniejszym regulaminie określenie:
1. ZUK w Radomiu - należy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.
2. Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu. Z-ca dyrektora ds. technicznych - należy przez to rozumieć Z-cę dyrektora ds. technicznych.
3. Komórce organizacyjnej- należy przez to rozumieć Dział lub Samodzielne stanowisko pracy.
4. Kierownik - należy przez to rozumieć Kierownika Działu.
5. Z-ca Kierownika - należy przez to rozumieć zastępcę Kierownika Działu.
6. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego jest Głównym księgowym Zakładu.

§3.


Zakład działa na podstawie Uchwały nr 249/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 r. z późn. zm., statutu określającego przedmiot działalności ZUK w Radomiu oraz niniejszego regulaminu.

§4.


Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia.
Terenem działania Zakładu jest miasto Radom.
Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Radomiu.

 

ROZDZIAŁ II KIEROWNICTWO ZUK W RADOMIU

 

§5.


1. Dyrektor kieruje oraz reprezentuje ZUK w Radomiu na zewnątrz.
2. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, Głównego Księgowego i Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, a w razie jego nieobecności, upoważniony przez Dyrektora pracownik.
4. Dyrektor realizuje swoje zadania w ramach posiadanych środków finansowych
i pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Radomia.
5. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych lub innego pracownika do załatwiania spraw i podpisywania w jego imieniu dokumentów.
6. Upoważnienia wydawane są w formie pisemnej z określeniem podmiotowego
i przedmiotowego zakresu spraw.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7749
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-10 15:55