Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU Z DNIA 14.03.2023 ROKU

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W RADOMIU

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 § 1.

  Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę wewnętrzną Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych.

§ 2.

Użyte w niniejszym regulaminie określenie:

 1. ZUK w Radomiu - należy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych  w  Radomiu.
 2. Dyrektor - należy przez to rozumieć Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.      
 3. Z-ca dyrektora ds. technicznych – należy przez to rozumieć Z-cę dyrektora ds.  
 4. Komórce organizacyjnej- należy przez to rozumieć Dział lub Samodzielne stanowisko pracy.
 5. Kierownik – należy przez to rozumieć Kierownika Działu.
 6. Z-ca Kierownika – należy przez to rozumieć zastępcę Kierownika Działu.
 7. Kierownik Działu Finansowo-Księgowego jest Głównym księgowym Zakładu.

§ 3.

   Zakład działa na podstawie Uchwały nr 249/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 r. z późn. zm., statutu określającego przedmiot działalności ZUK w Radomiu oraz niniejszego regulaminu.

 § 4.

 Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia.

Terenem działania Zakładu jest miasto Radom.

Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miejska w Radomiu.

 

ROZDZIAŁ II

KIEROWNICTWO ZUK W RADOMIU

 

 §5.

 Dyrektor kieruje oraz reprezentuje ZUK w Radomiu na zewnątrz.

 1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, Głównego Księgowego i Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
 2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, a w razie jego nieobecności, upoważniony przez Dyrektora pracownik.
 3. Dyrektor realizuje swoje zadania w ramach posiadanych środków finansowych i pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Radomia.
 4. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych lub innego pracownika do załatwiania spraw i podpisywania w jego imieniu dokumentów.
 5. Upoważnienia wydawane są w formie pisemnej z określeniem podmiotowego i przedmiotowego zakresu spraw.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13016
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-28 15:14:43