Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 08.06.2020r.

 • Organizacja prac i nadzór nad gospodarowaniem środkami trwałymi oraz rzeczowymi składnikami majątku,
 • Nadzór i właściwa gospodarność nad przychodami osiąganymi z tytułu najmu dzierżawy pomieszczeńi miejsc  reklamowych znajdujących się na terenie nieruchomości administrowanych przez zakład,
 • Kontrola właściwego wykorzystania i eksploatacji budynków i lokali użytkowych  znajdujących się w zasobach zakładu
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych znajdujących się na nadzorowanych nieruchomościach,
 • Nadzór nad wykonywanymi czynnościami oraz organizacja prac w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z  zasadami  i trybami określonymi
  w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i aktach wewnętrznych,
 • Opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych w powiązaniu z planem finansowym  jednostki,
 • Nadzór nad publikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznych Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych i funkcjonowania jednostki,
 • Organizacja prac i nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego,
 • Nadzór i administrowanie stroną internetową Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu,
 • Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy,

  Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

Metryka

 • opublikował: Marcin Gutkowski
  data publikacji: 2020-06-19 10:30
 • zmodyfikował: Marcin Gutkowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-19 10:54

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2020-06-08
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2020-06-08 13:43

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE ZIELENI I KONSERWACJI .

Główne obowiązki

 • Prowadzenie miesięcznej dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, w tym
 • ewidencja czasu pracy w godzinach zwykłych;
 • ewidencja czasu pracy w godzinach nadliczbowych;
 • podział godzin pracy pracowników działu zgodnie z realizowanymi zadaniami oraz ich komputerowa rejestracja;
 • dbałość o zgodności czasu pracy pracowników wykazywanego i rejestrowanego w systemie z raportami dziennymi sporządzanymi przez Mistrzów danego Działu.
 • Sporządzanie i redagowanie pism na zlecenie Kierownika Działu..
 • Kosztorysowanie zadań zleconych przez Kierownika Działu.
 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-07-17 17:04

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE KADR, PŁAC I SZKOLEŃ.

Główne obowiązki

 • Prowadzenie obsługi kadrowej, w tym min:
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy w systemie elektronicznym oraz kontrola zapisów.
 • Prowadzenie spraw kadrowych związanych z wynagrodzeniami, w tym min:
 • sporządzanie dokumentacji do naliczania płac;
 • naliczanie płac, nagród i dodatków do wynagrodzeń;
 • sporządzanie raportów i analiz placowych;
 • rozliczanie wynagrodzeń, sporządzanie naliczeń i przekazywanie dokumentacji do Działu Finansowo-Księgowego.
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.
 • Sporządzanie i redagowanie innych dokumentów, zleconych przez przełożonych oraz ich ręczne lub komputerowe przepisywanie.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2019-07-17 16:30

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR DZIAŁU TECHNICZNEGO.

Główne obowiązki

 • Elektroniczne oraz papierowe sporządzanie kart czasu pracy z podziałem na zadania realizowane przez jednostkę dla wszystkich pracowników Działu Technicznego ZUK, poprzez:
 • nanoszenie czasu pracy przepracowanego w wymiarze godzin zwykłych;
 • nanoszenie czasu pracy przepracowanego w godzinach nadliczbowych oraz sporządzanie dokumentów cząstkowych uwzględniających podział na realizowane przez Dział Techniczny i jego Sekcje zlecenia.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie powierzonych zadań pod względem formalnym i rzeczowym oraz szczególna dbałość o zgodność czasu pracy pracowników Sekcji Sprzątania i Sekcji Technicznej Działu Technicznego w dokumentach BZ z raportami dziennymi sporządzanymi przez Mistrzów tych Sekcji.
 • Komputerowe ewidencjonowanie oraz prowadzenie dokumentacji określonej przez Prawo Ochrony Środowiska dla utylizowanych przez zakład nieczystości z ich opisywaniem na stosownych dokumentach z zachowaniem podziału na konkretne zlecenia i zadania.
 • Sporządzanie i redagowanie innych dokumentów, zleconych przez przełożonych oraz ich ręczne lub komputerowe przepisywanie.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-12-13 14:00

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ZIELENI Z DNIA 26.11.2018r.

Główne obowiązki

 • Organizacja prac Działu,
 • Odpowiedzialność za zapewnienie jakości i ciągłości realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni na terenie parków i skwerów, będących w utrzymaniu Zakładu,
 • Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi instytucjami w sprawach formalno-prawnych dotyczących robót i usług wykonywanych przez Dział,
 • Współpraca ze służbami konserwacji zabytków,
 • Sporządzanie i przekazywanie stosownych sprawozdań w zakresie funkcjonowania Działu.
 • Dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa infrastrukturyIT

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-26
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-26 15:05

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ZIELENI I KONSERWACJI.

Główne obowiązki

 • Organizacja prac Działu,
 • Odpowiedzialność za zapewnienie jakości i ciągłości realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni na terenie parków i skwerów, będących w utrzymaniu Zakładu,
 • Współpraca z Urzędem Miejskim i innymi instytucjami w sprawach formalno-prawnych dotyczących robót i usług wykonywanych przez Dział,
 • Współpraca ze służbami konserwacji zabytków,
 • Sporządzanie i przekazywanie stosownych sprawozdań w zakresie funkcjonowania Działu.
 • Dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa infrastrukturyIT

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-11-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-11-13 14:48
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-13 15:04

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Główne obowiązki:

 • Bieżące śledzenie przepisów prawnych dotyczących tematyki ochrony danych oraz informacji GIODO.
 • Opracowywanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie polityki bezpieczeństwa.
 • Informowanie administratorów danych osobowych oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych, o zadaniach spoczywających na nich na mocy RODO, o aktualnych regulacjach prawnych oraz doradzanie im w tym zakresie.
 • Bieżące monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa infrastrukturyIT

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-10-26
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-10-26 16:41
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-26 16:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5989
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-22 12:45