Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE - DT.42.1.2018.AW2 z dnia 29.10.2018 r.

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom , w związku z realizacją zadania pn. "Parklety - mobilne skwery dla Radomia - Akademickie" zaprasza, zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na zaprojektowanie, budowę i montaż wg tego projektu obiektu małej architektury tj. „Parkletu” dla czasowego zagospodarowania miejsca wskazanego niżej tj. przy ulicy Bolesława Chrobrego w Radomiu.

I. Zamawiający
Gmina Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 796-281-75-29 w ramach działalności Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom ( Odbiorca ).

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, przechowanie i montaż „parkletu” - dla czasowego zagospodarowania miejsca wskazanego przy ul. Bolesława Chrobrego w Radomiu - zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym ( Architektura ) załączonym przez Wykonawcę do złożonej oferty.
Wykonanie, przechowanie i montaż parkletu dla tymczasowego zagospodarowania miejsca określonego kopertą w kolorze czarnym, które to miejsce posiada wymiary 6,0 x 10 mb i jest wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, obejmowało będzie także:

1. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania parkletu zgodnego z projektem budowlano – wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę. Gabaryty zaprojektowanej oraz zamontowanej w w/w miejscu konstrukcji parkletu nie mogą być większe niż 4,0 – 4,5 m ( szerokość ) oraz 8,0 – 8,5 m ( długość ).
Na w/w powierzchni ( 10 x 6 m ) przeznaczonej do zabudowania w/w parkletem, w projekcie budowlano - wykonawczym przewidzieć należy montaż 4 szt. stojaków dla rowerów. Należy także wykonać/zakupić i zamontować, uzgodnioną z Kancelarią Prezydenta Miasta Radomia, tablicę informacyjną ze stosowną treścią i logo Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia.
Dostarczone i zakupione przez Wykonawcę na własny koszt, wszystkie materiały użyte do budowy i montażu parkletu, w zakresie ich jakości, muszą odpowiadać:

 • wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 883 ),
 • dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Dobór, zakup i nasadzenie wieloletnich roślin o wysokich walorach estetycznych, koniecznych do wyposażenia w/w konstrukcji parkletu musi być opisany i zwizualizowany odrębnym opracowaniem, tak, aby był kompatybilny z dostarczonym projekcie budowlano - wykonawczym zaprojektowanego parkletu.

3. Wykonanie konstrukcji i jej montaż łącznie z roślinami w jakie musi być wyposażony w/w parklet, na miejscu wskazanym w w/w załączniku nr 1, musi odbyć się zgodnie z:

 1. zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
 2. warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 3. obowiązującymi normami i przepisami,
 4. zamówieniem Zamawiającego, złożona ofertą i dobrą jakością oraz właściwą organizacją robót.

4. Zabezpieczenie miejsca i oznakowanie tymczasowe na czas robót, montażu i ustawienia parkletu przy ul. Bolesława Chrobrego w Radomiu.

5. Poniesienie opłat (o ile będą konieczne i wymagane)za zajęcie pasa drogowego oraz za zajęcie działki na czas wykonywania robót od dnia rozpoczęcia montażu parkletu tj. od dnia 01.05.2019 r. do dnia zakończenia jego ekspozycji tj. do dnia 31.10.2019 r.

6. Stałe, przez okres montażu i ekspozycji parkletu tj. od dnia 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r., utrzymanie w należytym stanie technicznym wszystkich elementów jego konstrukcji i wyposażenia, tablicy informacyjnej i stojaków dla rowerów oraz dbanie o czystość i estetykę wnętrza parkletu oraz jego otoczenia ( 10 x 6 mb ).

7. Konserwację i podlewanie nasadzonych roślin w okresie od dnia 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r.

8. Wykonany maksimum do 10.12.2018 r. parklet, z tablicą informacyjną i stojakami dla rowerów Wykonawca zobowiązany jest przechować w okresie od 10.12.2018 r. do 30.04.2019 r. na swój koszt oraz w miejscu właściwym dla przechowania wszystkich elementów wykonanego parkletu i jego wyposażenia. Wskazane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Odbiorcę miejsce przechowania parkletu oraz jeg wyposażenia nie może być oddalone więcej niż 15 km od centrum miasta Radomia.

9. Transport kompletnego i sprawnego technicznie parkletu do jego miejsca montażu , jego montaż oraz nasadzenie w nim roślin wykazanych w projekcie budowlano - wykonawczym , Wykonawca zobowiązany jest wykonać w dniach 01 - 15/05/2019 r. w Radomiu, w miejscu jego montażu wskazanym jw.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-10-31 14:40

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Rutkowski
  data wytworzenia: 2018-10-29
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2018-10-31 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8245
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-30 09:04

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Dane adresowe

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Jednostka Budżetowa
Organ założycielski - Rada Miejska w Radomiu

ul. Sucha 15, 26-612 Radom
Województwo mazowieckie

NIP 948-249-54-17 REGON 141256865
BANK PEKAO S.A. II O/RADOM
35 124032591111001016548292

Dane kontaktowe

tel:  48 389 26 30
fax: 48 389 26 31

e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl

Godziny urzędowania

Budynek administracyjny 7.30-15.30
Budynek techniczny 7.00-15.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 64495
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-30 09:04

Stopka strony