Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Usług Komunalnych w Radomiu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zuk.radom.pl

Treść strony

NABÓR NA STANOWISKO REFERENT W DZIALE TRANSPORTU Z DNIA 13.12.2021r.

Główne obowiązki

 1. Wystawianie i wydawanie kart drogowych kierowcom.
 2. Prowadzenie pomocniczego rejestru wydawanych i odbieranych kart drogowych z podziałem na poszczególne pojazdy.
 3. Rozliczanie się z pobranych i wykorzystanych bloczków kart drogowych, stanowiących druki ścisłego zarachowania.
 4. Sporządzanie kart rozliczenia czasu pracy.
 5. Prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy pracowników zatrudnionych w Dziale Transportu.
 6. Sporządzanie miesięcznych raportów ogólnych rozliczenia zużycia paliwa w litrach z podziałem na poszczególne pojazdy i urządzenia.
 7. Sporządzanie miesięcznych raportów szczegółowych rozliczenia zużycia paliwa w litrach z podziałem na wykonywane zadania.
 8. Wprowadzania i aktualizowanie danych pojazdów oraz tworzenie na ich podstawie dokumentów i zestawień.
 9. Prowadzenie spisu spraw w Dziale i przekazywanie dokumentacji na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego do składnicy akt.
 10. Prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie Działu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-12-13 15:41

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kasprzycki
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-12-13 15:41

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA W DZIALE ADMINISTRACYJNYM Z DNIA 19.07.2021r.

Główne obowiązki

 1. Realizacja zadań związanych z:
  • gospodarką nieruchomościami, umowami najmu i korzystaniem z nieruchomości stanowiących własność zakładu, w tym przygotowywanie projektów zawieranych umów najmu oraz dokumentacji w zakresie obsługi nieruchomości;
  • prawidłowym gospodarowaniem środkami trwałymi oraz rzeczowymi składnikami majątku, w tym oznakowanie i rozmieszczenie środków trwałych i rzeczowych składników majątku.
 1. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 2. Wystawiane faktur w zakresie zadań realizowanych przez Dział Administracyjny, w szczególności:
  • Wyliczanie należności za zużycie energii elektrycznej, c.o., wywóz nieczystości oraz wody i ścieków dla najemców i sporządzanie faktur w powyższym zakresie;
  • Faktur z tytułu czynszu za najem lokali, garaży i miejsc postojowych.
 1. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zestawień związanych ze sprzedażą wszystkich usług.
 2. Sporządzanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy inkasentów oraz dozorców.
 3. Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników Działu.
 4. Wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia zapytań cenowych dla zamówień nie podlegających ustawie PZP.
 5. Udział w pracach komisji przetargowej, inwentaryzacyjnej i likwidacyjnej.
 6. Prowadzenie ewidencji wydawanych kwitów „ opłata targowa”.
 7. Przygotowywanie raportów dziennych dotyczących zbierania opłaty targowej na targowiskach miejskich.
 8. Przygotowywanie wpłat do banku z tytułu „ opłata targowa” i za rezerwację miejsc handlowych na targowiskach miejskich.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie Działu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-07-19 14:38
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-19 14:58

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-07-19 14:59

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE ADMINISTRACYJNYM Z DNIA 19.07.2021r.

Główne obowiązki

 1. Realizacja zadań związanych z:
  • gospodarką nieruchomościami, umowami najmu i korzystaniem z nieruchomości stanowiących własność zakładu;
  • prawidłowym gospodarowaniem środkami trwałymi oraz rzeczowymi składnikami majątku;
 1. Prowadzenie gospodarki magazynowej.
 2. Wystawiane faktur w zakresie zadań realizowanych przez Dział Administracyjny.
 3. Sporządzanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy inkasentów oraz dozorców.
 4. Prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników Działu.
 5. Wykonywanie zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia zapytań cenowych dla zamówień nie podlegających ustawie PZP.
 6. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań GUS w zakresie kompetencji działu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-07-19 14:30

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-07-19 14:31

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU Z DNIA 28.05.2021r.

Główne obowiązki

 1. Opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznej polityki oraz regulacji z zakresu ochrony danych osobowych..
 2. Udział w sporządzaniu umów, regulaminów i wszelkich dokumentów związanych z ochroną danych osobowych.
 3. Rekomendowanie działań w zakresie zgłaszanych incydentów i naruszeń.
 4. Prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 5. Reprezentowanie jednostki w kontaktach z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w obszarze danych osobowych.
 6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Sporządzanie odpowiedzi na skargi i wnioski w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 8. Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych.
 9. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie stosowania wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów i regulacji.
 10. Przeprowadzanie audytów z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
 11. Bieżące doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych i informowanie o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych (prowadzenie konsultacji, tworzenie dokumentacji i analiz).

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-05-28 14:09

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-05-28 14:10

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGOU Z DNIA 30.04.2021r.

Główne obowiązki

 1. Organizacja prac, nadzór nad gospodarowaniem środkami trwałymi oraz rzeczowymi składnikami majątku.
 2. Nadzór i właściwa gospodarność nad przychodami osiąganymi z tytułu najmu dzierżawy pomieszczeń i miejsc reklamowych znajdujących się na terenie nieruchomości administrowanych przez zakład.
 3. Kontrola właściwego wykorzystania i eksploatacji budynków i lokali użytkowych znajdujących się w zasobach zakładu.
 4. Prowadzenie książek obiektów budowlanych znajdujących się na nadzorowanych nieruchomościach.
 5. Nadzór nad wykonywaniem czynności oraz organizacja prac w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych , zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych i aktach wewnętrznych.
 6. Nadzór nad opracowaniem rocznych planów zamówień publicznych w powiązaniu z planem finansowym jednostki.
 7. Nadzór nad publikowaniem w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych i funkcjonowania jednostki.
 8. Nadzór i administrowanie stroną internetową Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.
 9. Organizacja prac i nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego.
 10. Współpraca z Urzędem Miejskim w Radomiu oraz innymi jednostkami w zakresie spraw formalno-prawnych dotyczących realizowanych zadań.
 11. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami w zakresie dyscypliny pracy, wykorzystywania norm pracy i czasu pracy oraz prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 12. Nadzór nad sporządzaniem miesięcznych harmonogramów czasu pracy portierów, miesięcznych kart ewidencji, list obecności oraz informacji stanowiących podstawę do sporządzania dokumentów BZ dla pracowników działu.
 13. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań GUS w zakresie kompetencji działu.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-04-30
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-04-30 16:46
 • zmodyfikował: Konrad Hodyra
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 16:55

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-04-30
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-04-30 16:46

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTOR W DZIALE ADMINISTRACYJNYM Z DNIA 30.04.2021r.

Główne obowiązki

 1. Wykonywanie zadań w zakresie formalno- prawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Wykonywanie zdań z zakresu przygotowania i przeprowadzania zapytań cenowych dla zamówień nie podlegających ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Przygotowywanie planów zamówień publicznych.
 4. Prowadzenie ewidencji rejestru wniosków, zamówień i umów.
 5. Monitorowanie realizacji zawartych umów.
 6. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych oraz ogłoszeń w Urzędzie Zamówień Publicznych.
 7. Udział w pracach komisji przetargowej i inwentaryzacyjnej.
 8. Współpraca z poszczególnymi działami jednostki w zakresie zagadnień związanych z realizowanymi zadaniami, w tym udzielanie wsparcia kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki w celu zapewnienia zgodności realizowanych postępowań z obowiązującymi przepisami.
 9. Opracowywanie projektu zarządzeń z zakresu zamówień publicznych i funkcjonowania działu.
 10. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań GUS w zakresie kompetencji działu.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

Dokładny wykaz wymagań oraz warunków pracy w załączniku.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-04-30
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-04-30 15:56

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: p.o. dyrektora Piotr Poneta
  data wytworzenia: 2021-04-30
 • opublikował: Konrad Hodyra
  data publikacji: 2021-04-30 15:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3163
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-18 13:27:47